[Python] 이스케이프 문자

이스케이프 문자를 이용하여 키보드로 표현하기 힘든 문자들을 표현함.

--------------------------------------------------
코드                설명
--------------------------------------------------
\n                  개행(줄바꿈)
\v                  수직 탭
\t                   수평 탭
\r                   캐리지 리턴
\f                   폼 피드
\a                  벨소리
\b                  백스페이스
\000               널(Null)
\\                문자 '\'
\'                  단일 인용부호(')
\"                  이중 인용부호(")

by 하린아빠 | 2008/03/05 10:21 | Python | 트랙백 | 덧글(0)
트랙백 주소 : http://pythondev.egloos.com/tb/125926
☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]

:         :

:

비공개 덧글< 이전페이지 다음페이지 >